Государственный республиканский академический корейский театр обсудил Послание Президента.

Государственный республиканский академический корейский театр обсудил Послание Президента РК К.К.Токаева к народу Казахстана «КОНСТРУКТИВНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДИАЛОГ –ОСНОВА СТАБИЛЬНОСТИ И ПРОЦВЕТАНИЯ ГОСУДАРСТВА»

В Государственном республиканском академическом корейском театре музыкальной комедии состоялось общее собрание коллектива по обсуждению 04.09.2019г. Послания Президента РК Касым-ЖомартаТокаева«КОНСТРУКТИВНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДИАЛОГ –ОСНОВА СТАБИЛЬНОСТИ И ПРОЦВЕТАНИЯ ГОСУДАРСТВА». Открыла встречу директор театра, заслуженный деятель РК Ни Любовь Августовна.  Она сразу подчеркнула, что в Послании нашли отражения инициативы, которые Президент предложил в своей предвыборной Программе. Руководитель театра остановилась на основных моментах текста Послания,особенно акцентировала вопросы социальной сферы и культуры, такие как доступность для населения качественных медицинских услуг. Также акцентировало внимание коллектива  на решение жилищных проблем, вопросы малого и среднего бизнеса, затронутые в Послании. Также поПосланию выступили советник директора профессор Батталханов Б.З., который  коротко прокомментировал все пункты Послания Президента, заведующий литературным отделом профессор Кан Г.В., который  подробно остановился на процессе, указанном в Послании, о вопросах диалога с гражданами страны. В целом, коллектив театра поддерживает и одобряетосновные направления Послания.

Коллектив театра уверен, что все озвученные Президентом РК Касым –ЖомартомТокаевым инициативы и поручения правительству еще больше укрепят экономический,социальный и политический фундамент нашей страны, будут способствовать увеличению благосостояния граждан.

 

 

Мемлекеттік республикалықакадемиялық кәріс театрында ҚР ПрезидентіҚ.К.Тоқаевтың «СЫНДАРЛЫ ҚОҒАМДЫҚ ДИАЛОГ – МЕМЛЕКЕТТІҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ МЕН ӨРКЕНДЕУІНІҢ НЕГІЗІ» атты Қазақстан халқына Жолдауыталқыланды

 

Мемлекеттік республикалықакадемиялықкәріс музыкалық комедия театрында ҚР ПрезидентіҚасым-Жомарт Тоқаевтың «СЫНДАРЛЫ ҚОҒАМДЫҚ ДИАЛОГ – МЕМЛЕКЕТТІҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ МЕН ӨРКЕНДЕУІНІҢ НЕГІЗІ» Жолдауын талқылау бойыншаұжымныңжалпы жиналысы өтті.Кездесуді театрдың директоры, ҚР-ныңеңбек сіңірген қайраткеріНи Любовь Августовнаашты.Ол бірденЖолдаудаПрезиденттіңөзініңсайлау алдыбағдарламасындаұсынған бастамаларыкөрініс табатынын баса айтты.Ол Жолдау мәтінінің негізгі бағыттарына, әсіресе әлеуметтік сала мен мәдениеттің, мысалы, халыққа сапалымедициналық қызметтердіңқол жетімділігі сияқтымәселелерге тоқталды.Сондай-ақ, Жолдауда көтерілгенбаспана, шағын және орта бизнес мәселелеріншешуге де тоқталды.Президент Жолдауының барлық тармақтарына қысқаша түсінік берген директордың кеңесшісі, профессор Б.З.Батталханов, әдебиет бөлімінің меңгерушісі, профессор Г.В.Кан Жолдауда көрсетілген ел азаматтарымен диалог мәселелері туралы егжей-тегжейлі сөз сөйледі.Жалпы театр ұжымы Жолдаудың негізгі бағыттарынқолдайды және растайды.

Театр ұжымы ҚР ПрезидентіҚасым-Жомарт Тоқаевтыңбарлық бастамалары мен үкіметке берген тапсырмаларыеліміздіңэкономикалық, әлеуметтік және саяси негізінодан әрі нығайтуға, азаматтардың әл-ауқатынарттыруғамүмкіндікберетіндігіне сенімді.